English Swedish Danish Norwegian Finnish
Logg inn

Glemt passord?

Om Trigono

Din distributör i Norden

Historia
1984 startas en datoravdelning på förlaget Studentlitteratur som får namnet Studentlitteratur Software. 1985 ger sig Studentlitteratur på allvar in på datormarknaden. Då kommer genombrottet för Apple Macintosh, den första datorn som kan användas även av den som saknar kunskaper i programmering. Studentlitteratur Software säljer hårdvaran till skolor och universitet och är dessutom generalagent för mjukvaran i Sverige. Studentlitteratur Software har som mest hela 25 procent av den svenska marknaden för Apples datorer.

2005 tar Studentlitteratur sista steget på vägen mot en renodlad förlagsverksamhet. Studentlitteratur Software byter namn till Trigono AB och avyttras till Studentlitteraturs moderbolag Bratt International.
2013 utvidgas distributionsverksamheten från att bara vara en mjukvarudistributör till att även vara en retail distributör och 2017 köper Caseking Scandinavia AB upp bolaget.

Organisation
Trigono jobbar som ett tight team som ser till att leverera resultat fortast möjligt. Företaget arbetar mångfacetterat med både traditionell distribution, direktförsäljning, och marknadsföring.

•Organisationen är optimerad för snabb och enkel modern distribution. Med en dedikerad återförsäljarefokus hjälper Trigono återförsäljare och partners att stänga sina case fortast möjligt.
•Trigono är idag en proaktiv och kontaktskapande partner till våra producenter, utvecklare och återförsäljare.
•Trigono förmedlar information och erbjudanden från leverantörerna, samt koordinerar arrangemang och ser till att leverantören får fokus på marknaden.

Försäljningsvillkor för kunder till Trigono

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller som avtalsgrund för alla Trigonos leveranser av produkter och täcker samtliga förhållanden som överenskommits. Om inte parterna skriftligen kommit överens om annat vid beställning anses Kunden ha godtagit villkoren. Kundens egna villkor får ingen inverkan på avtalet. Innehållet i dessa villkor kan inte utökas eller förändras på annat sätt än genom skriftlig överenskommelse, undertecknad av behörig firmatecknare.

Trigonos distributionsnät kan medföra att Kunden får sina produkter levererade från annat land än Sverige. I detta fall är det Trigonos svenska villkor som gäller.

Kunden ansvarar för sitt val av produkter, liksom för sin användning av dessa och därvid erhållna resultat.

2. Definitioner
Följande uttryck har när de används i dessa allmänna villkor nedan angivna betydelser, såvitt annat ej särskilt anges; med "Trigono" avses Trigono AB, Kontorsvägen 11A SE 246 43 Löddeköpinge, Sverige.

Med "Kunden" avses den fysiska eller juridiska person som beställer produkter om ordern är mottagen och accepterad av Trigono. Med "Produkt" avses delar, tillbehör, datormjukvara, licensavtal och andra varor Trigono erbjuder till försäljning och leverans.

3. Priser
Pris för produkterna är - om inte parterna skriftligen enats om annat - det pris Trigono löpande anger i sitt datorsystem, från vilket alla övriga prislistor och prisfiler genereras med viss tidsfördröjning. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt men inklusive tullar. Beträffande avgift för täckande av eventuella kostnader för transport och emballage, se punkt 5 nedan.

Trigono kan fram till leveransdagen ändra priserna som följd av ändringar av leverantörspriser, tulltariffer, avgifter, valutakurser och andra förhållanden som ligger utanför Trigonos kontroll och påverkan, i förhållande till gällande pris vid offerttillfället.

4. Betalningsvillkor
Såvida Trigono inte angivit annat i sin orderbekräftelse skall betalning erläggas mot faktura senast 10 dagar från fakturadatum under förutsättning att Kunden erhåller kredit. Trigono utfärdar faktura vid leverans. Vid dröjsmål med betalningen är Trigono berättigat till dröjsmålsränta med (1,5) procent per månad, samt lagstadgad påminnelseavgift. För skriftliga betalningspåminnelser och andra åtgärder som syftar till att förmå Kunden att erlägga betalning för förfallen skuld är Trigono berättigat till ersättning enligt lag. Även om Kunden reklamerar fel eller brist i leverans är Kunden förpliktigad att inom avtalad tid erlägga full köpeskilling för den del av leveransen som inte är felaktig eller bristfällig. Reklamationen skall påpekas skriftligt till Trigono inom fem (5) arbetsdagar från erhållen leverans och faktura.

Avtalade rabatter kan utnyttjas endast och uteslutande om full betalning erläggs inom avtalad tid.

5. Leverans, dröjsmål, transport, riskövergång
Vid varje leveransbesked är leveranstiden uppskattad och därmed angiven som ungefärlig. Produkterna skall avses att avlämnas inom 30 dagar från i Trigonos orderbekräftelse angiven leveranstidpunkt. Det ankommer på Trigono att inom denna tidsrymd närmare bestämma tidpunkten för avlämnandet.

Trigonos dröjsmål med leveransen berättigar inte Kunden till skadestånd eller annan ersättning oavsett orsaken till dröjsmålet. Om Trigono är i dröjsmål för avlämnandet av Produkterna med mer än 30 dagar från i Trigono orderbekräftelse angiven tidpunkt äger Kunden rätt att häva köpet. Kunden får dock inte häva köpet om denne inte inom 14 dagar efter ovan nämnd leveransperiods utgång skriftligen meddelar Trigono att köpet hävs. Hävs köpet skall Trigono återbetala den del av den erlagda köpeskillingen som hänför sig till de Produkter som hävningen avser samt utge ränta därå enligt §2 i räntelagen. Därutöver är Kunden inte berättigad till ersättning eller skadestånd på grund av hävning. Kunden är förhindrad att häva avtalet i samband med dröjsmål på annan grund än den som ovan angivits.

Om parterna inte enas om annat ombesörjer Trigono för Kundens räkning transport av produkterna till kundens adress. Trigono väljer lämpligt transportsätt och svarar för transportförsäkring av Produkterna. Kunden ansvarar för och bekostar transport av Produkterna från Kundens dörr in i Kundens lokaler.

Risken för Produkterna övergår på Kunden när Produkterna avlämnats. Leverans av Produkterna sker från Trigonos lager, om inte annat avtalats. I de fall Kunden själv hämtar godset vid Trigono lager eller ombesörjer transport med främmande transportör övergår risken dock vid överlämning till sådan transportör, oavsett om transportören endast förmedlar transporten och inte själv förestår denna.

6. Egendomsförbehåll
Trigono förbehåller sig egendomsrätt av försåld Produkt till dess betalning sker som säkerhet för sitt krav på köpesumman med tillägg av räntor och omkostnader inom ramen av för tid till annan gällande lagstiftning.

7. Garanti
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Trigono. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Trigono. Trigono skall inte ha något ansvar för andra uppgifter som lämnats i tidigare säljled eller av annan än Trigono. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Trigono avhjälper fel i eller företar omleverans av Produkterna.

Trigono skall inte svara för fel som förorsakats av oriktig användning, av ändring eller av olyckshändelse. Angiven garanti utvidgas, inskränks eller påverkas inte och någon förpliktelse eller ansvar uppkommer inte på grund av att Trigono lämnar rådgivning, service eller support i samband med leverans av Produkterna.

Trigono ansvar för fel i levererad Produkt är begränsat till det ovan sagda och Kunden äger inte rätt till annan kompensation med anledning av fel i levererad Produkt.

8. Reklamationer och returer
Kund kan aldrig ha bättre retur- eller garantirätt hos Trigono än vad Trigono har från respektive tillverkare.
Trigono ansvarar ej för skada som uppstått till följd av att Kund ej följt avtalad eller medföljande handledning utarbetad av tillverkaren.

Garantiretur:
Det åligger Kunden att kontrollera produkt vid mottagande med hänsyn till eventuella fel och brister. Defekta produkter samt avsaknad cd etc i leveransen kan reklameras av Kund inom 30 dagar efter fakturadatum förutsatt att produkten ej utgått ur sortimentet. Notera att anspråk på garanti kan aldrig göras senare än 30 dagar efter fakturadatum! I annat fall anses Kunden ha godtagit produkten.
Trigono förbehåller sig rätten att avgöra om en produkt som returneras till Trigono inom garantitiden ska ersättas av en identisk produkt eller krediteras. Eventuell kreditering sker till fakturerat pris. Retur sker på Kundens bekostnad. Produkten sänds vidare till tillverkaren för undersökning. Kredit utfärdas endast om test styrker att produkten är defekt. Om produkten vid kontroll hos tillverkaren visar sig vara felfri, debiteras Kund en avgift för detta test på 450 sek. För att returer på garanti ska godkännas krävs att en utförlig felbeskrivning anges. OBS! "Trasig" eller dylika generella beteckningar är ej fullgott. Trigonos ansvar är begränsat till villkor ovan och Kund äger ej rätt till annan kompensation med anledning av fel i levererad produkt.

Felaktig beställning:
Retur av produkt p g a felaktig beställning från kund kan medges under vissa omständigheter. Notera att ett avdrag på standardavgift 500 Sek kommer alltid att ske utan undantag. En ansökan om reklamation p g a felbeställning måste ske inom 7 dagar från det att leverans ankommit kund. Trigono förbehåller sig dock alltid rätten att avslå en sådan ansökan. Felbeställd produkt måste ingå i ordinarie sortiment vid returtillfället.

Utgått ur sortimentet:
Trigono accepterar endast returer på artiklar som utgått, lagerrotation på befintligt sortiment medges ej. Undantag gäller endast de kunder som har Volym- eller Partneravtal hos Trigono.
Returen måste vara Trigono tillhanda senast 30 dagar efter att artikeln har utgått ut vårt sortiment. OBS! Undantag är artiklar från specifika tillverkare då returrätt gäller i 15 dagar. För mer information hänvisar vi till de returvillkor som gäller för respektive tillverkare på vår webbplats. Returen accepteras endast om varan är i obruten, ej skadad originalförpackning, utan Kundens märkning o dyl. Motorder på returvärdet krävs och kommer inte att effektueras innan returen är oss tillhanda.

Notera att vid samtliga returer till Trigono gäller:
För att returen ska accepteras måste Kund begära ett returgodkännande och returnummer/RMA nr. Returer utan returnummer accepteras ej och sänds ej åter till avsändaren. Erhållet returgodkännande gäller 10 dagar från utfärdandedatum och returnumret ska anges på returemballaget eller fraktsedel, ej på produkten. Kreditering sker alltid till fakturerat pris. Alla returkostnader, såsom t ex returfrakt, sker på Kundens bekostnad.

9. Dispositionsrätt till programvara (inklusive dokumentation)
För programvara gäller, att Kunden vid erläggande av köpeskillingen, endast förvärvar äganderätt till det lagringsmedium, på vilket programvaran distribueras. Någon äganderätt eller upphovsrätt till programvara övergår således inte till Kunden. Kunden erhåller dispositionsrätt till programvara direkt från tillverkare av programvaran. Upplåtelse av dispositionsrätt till programvara sker på de villkor som angivits av tillverkaren och vilka villkor medföljer programvaran. Kunden skall noggrant iaktta de villkor som gäller för upplåtelse av dispositionsrätt till programvaran.

10. Patent, varumärke och annan immaterialrätt
Om Trigono omedelbart av kunden skriftligen underrättas om att talan väckts mot Kunden med påstående att Produkterna medför intrång i svenskt patent, varumärke eller annan immaterialrätt, äger Trigono rätt att på egen eller rättighetshavarens bekostnad föra Kundens talan i sådant mål samt att betala i målet utdömda kostnader och skadestånd under förutsättning att Trigono eller rättighetshavaren medges rätt i målet ensamt bestämma talans utförande och förhandla om uppgörelse eller förlikning i målet samt att Kunden eventuellt tillkommande skadestånd eller ersättningar överlåts på Trigono.

Väcks talan om intrång i patent, varumärke eller annan immaterialrätt, eller är det enligt Trigonos åsikt sannolikt att sådan talan kommer att väckas, får Trigono på egen eller rättighetshavarens bekostnad byta Produkterna så att de inte medför patentintrång eller annat intrång i immaterialrätt. Om nämnda alternativ inte är möjligt för Trigono skall Kunden på skriftlig begäran från Trigono återlämna Produkterna. Trigono skall härvid ersätta Kunden för Produkterna men endast inom ramen för den ersättning Trigono själv får av tillverkaren eller leverantören.

Trigono ansvarar inte för talan om intrång i patent eller upphovsrätt baserad på funktioner eller användning av Produkt som levererats under detta avtal i kombination med utrustning som ej tillhandahållits av Trigono om sådant intrång skulle kunnat undvikas genom användning av annan utrustning oberoende av om denna varit i stånd att åstadkomma samma eller skiljaktiga funktioner eller resultat. Trigono ansvarar inte heller för talan baserad på ändringar eller modifiering av Produkt, som tillvarahållits under detta villkor om sådan talan kunnat undvikas genom frånvaro av sådan ändring eller modifiering. Ovanstående regler uttömmande Trigono hela ansvar med anledning av intrång i patent, varumärke eller annan immaterialrätt.

11. Person och sakskada (skada på omgivningen)
Trigono ansvarar - med nedan angivna begränsningar och endast svensk lagstiftning - för person - eller sakskada, som orsakats genom vållande som ej är endast av ringa betydelse, av Trigono eller av anställda hos Trigono eller genom ett väsentligt kontraktsbrott av Trigono. Trigonos skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt kostnad till följd av skadan.

12. Ren förmögenhetsskada
Trigono har inget ansvar för ekonomisk förlust som drabbar Kunden såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst, skadestånd och vite etc, även om Trigono uppmärksammas på möjligheten att sådan skada kan uppstå. Trigono skall dock - med nedan angivna begränsningar och inom ramen för svensk lagstiftning - ansvara för direkta kostnader och utgifter som drabbar kunden och som kunden visar har orsakats honom, allt under förutsättning att den ekonomiska förlusten berott på vållande som ej endast är av ringa betydelse, av Trigono eller av anställda hos Trigono eller genom ett väsentligt kontraktsbrott av Trigono.

13. Ansvarsbegränsning
Kundens eventuella krav på avdrag på köpeskillingen liksom Trigonos ansvar för skada på grund av detta avtal är begränsat till sammanlagt 10% av avtalad köpeskilling, såvida Trigono inte gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Trigonos ansvar på grund av detta avtal omfattar i intet fall indirekta skador och ej heller skador som Trigono då avtalet ingicks inte rimligen kunde ta i beräkning.

14. Exportlicens
Alla leveranser förutsätter att Kunden erhåller de exportlicenser eller auktoriseringar som krävs av svensk eller utländsk myndighet. Utöver de begränsningar såvitt avser rätt att överlåta eller på annat sätt förfoga över Produkt som följer av dessa villkor, andra avtal mellan parterna eller Kundens avtal med tillverkare etc kan för export eller annat förfogande avseende Produkt eller del därav svensk, amerikansk eller annan utländsk exportlicens eller annat myndighetstillstånd krävas. Kunden ansvarar för att export av eller annat förfogande avseende Produkt eller del därav ej sker i strid mot sådana bestämmelser.

15. Befrielsegrunder
Arbetskonflikt, krig, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighets åtgärder, fel, brist eller av Trigono eller leverantören klart oförutsebart dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse, annan kommunikation, transport eller i underleverantörs prestation liksom varje annan, liknande eller icke liknande, omständighet utanför Trigono eller leverantörens kontroll, som förhindrar eller försvårar leveransens genomförande, berättigar Trigono att förlänga avtalad tidsplan eller i motsvarande grad senarelägga åtgärder som beror på dessa omständigheter. Om leveransen fördröjs på grund av angivna förhållanden i mer än sex månader efter avtalad tid för leverans äger vardera parten häva avtalet, varvid de två sista meningarna i punkten 7 sista stycket skall äga motsvara tillämpning.

16. Ersättningsutrustning
I händelse av leveransförsening, fel eller brist i Produkt eller inträffar händelse som utgör befrielsegrund, äger Trigono rätt att såvida parterna ej avtalat annat, fullgöra sitt åtagande gentemot Kund genom att leverera ersättningsutrustning med motsvarande funktion som orderbekräftad Produkt.

17. Information till slutanvändare
Det åligger Kunden att informera slutanvändaren om de villkor i detta villkor som får eller kan komma att få betydelse för slutanvändarens köp, användning eller disposition av produkten, häribland patent, varumärke eller andra immaterialrättigheter och eventuella garantier som givits av tillverkaren.

Användning av Produkterna kan vara behäftade med restriktioner med hänsyn till användning i t ex kärnkraftverk och dylikt. Det åligger Kunden att inhämta närmare upplysningar från Trigono om varorna skall användas till annat än kommersiellt, offentligt eller privat bruk.

18. Överlåtelse av avtalet
Detta avtal som följer av dessa villkor och Kundens order kan inte överlåtas utan Trigonos på förhand lämnade skriftliga godkännande och överlåtelse av rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal är ogiltigt utan sådant godkännande.

19. Delvis ogiltighet, tvister
Om en eller flera av bestämmelserna i föreliggande villkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförande påverkas eller förringas därav. Intet krav oavsett art eller grund som uppstår i förbindelse med föreliggande villkor kan resas av någondera part mer än två (2) år efter det att orsaken till kravet uppstått, eller vid tillfälle för utebliven betalning, mer än två (2) år efter datum för sista betalning.

Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras i enlighet med svensk rätt och av svenska domstolar. Dessa villkor är gällande från och med den 1 januari 2003 tills de eventuellt ändras.

TRIGONO AB