English Swedish Danish Norwegian Finnish
Logg inn

Glemt passord?

Salgsvilkår

Gjeldende salgsvilkår for forhandlere som kjøper hos Trigono.


1. Generelt
Disse generelle vilkårene gjelder som avtalegrunnlag for alle de produktene som Trigono leverer, og dekker samtlige forhold som partene er blitt enige om. Hvis ikke partene skriftlig er blitt enige om noe annet ved bestilling, anses det at kunden har godtatt vilkårene. Kundens egne vilkår har ingen innvirkning på avtalen. Innholdet i dette dokumentet kan bare endres ved skriftlig avtale, som skal undertegnes av en person med prokura.

Trigonos distribusjonsnett kan føre til at kunden får produktene sine levert fra et annet land enn Sverige. I et slikt tilfelle er det Trigonos svenske vilkår som gjelder.

Kunden har ansvar for sitt eget valg av produkter, for bruken av dem og dermed for det resultatet som oppnås med dem.

2. Definisjoner
Når følgende uttrykk brukes i disse generelle vilkårene, menes det som er oppgitt under, hvis ikke annet er spesifisert. Med "Trigono" menes Trigono AB, Kontorsvägen 11A, SE 246 43 Löddeköpinge, Sverige.

Med "kunden" menes den fysiske eller juridiske personen som bestiller produkter, hvis bestillingen er mottatt og godkjent av Trigono. Med "produkt" menes deler, tilbehør, programvare, lisensavtaler og andre varer som Trigono tilbyr for salg og levering.

3. Priser
Prisen for produktene er – hvis ikke partene skriftlig er blitt enige om noe annet – den prisen som Trigono hele tiden oppgir i sitt datasystem. Alle øvrige prislister og prisfiler genereres fra dette datasystemet med en viss tidsforsinkelse. Samtlige priser er til forhandler i svenske kroner (SEK). Toll er medregnet i prisen, men ikke merverdiavgift. Se punkt 5 under når det gjelder gebyrer for å dekke eventuelle kostnader til transport og emballasje.

Fram til leveringsdagen kan Trigono, i bestemte tilfeller, endre prisene fra det som gjaldt da tilbudet ble fremsatt. Et slikt tilfelle kan for eksempel være forandringer i leverandørpriser, tollsatser, avgifter, valutakurser og andre forhold som ligger utenfor Trigonos kontroll og herredømme.

4. Betalingsvilkår
Hvis ikke Trigono har oppgitt annet i sin ordrebekreftelse, skal kunden betale varen med det beløpet som står på fakturaen, senest 30 dager fra fakturadato dersom kunden får innvilget kreditt. Trigono utsteder faktura ved levering. Hvis fakturabeløpet ikke betales innen fristen, har Trigono krav på morarente med 1,5 prosent per måned og lovbestemt purregebyr. Loven sier at Trigono har krav på kompensasjon for skriftlige betalingspåminnelser og andre tiltak som har til hensikt å få kunden til å betale forfalte beløp. Selv om kunden klager på feil eller mangler i leveransen, har kunden plikt til å betale hele kjøpesummen innen avtalt tid for den delen av leveransen som det ikke er feil eller mangler ved. Kunden skal sende skriftlig klage til Trigono innen fem (5) arbeidsdager fra mottatt leveranse og faktura.

Avtalte rabatter blir bare godskrevet hvis kunden betaler hele beløpet innen fastsatt tid.

5. Levering, forsinkelse, transport, ansvarsovertakelse
Når Trigono bekrefter at en vare kan leveres, blir leveringstiden beregnet, og det som oppgis er derfor omtrentlig leveringstid. Produktene skal vanligvis leveres innen 30 dager fra det leveringstidspunktet som er oppgitt i Trigonos ordrebekreftelse. Innen dette tidsrommet kan Trigono selv bestemme tidspunktet for når produktene skal leveres.

Selv om Trigono leverer produktene forsinket, har ikke kunden krav på skadeserstatning eller annen erstatning uansett årsaken til forsinkelsen. Hvis Trigono leverer produktene mer enn 30 dager etter det tidspunktet som ble oppgitt i ordrebekreftelsen, har kunden rett til å heve kjøpet. Kunden har imidlertid ikke rett til å heve kjøpet hvis han eller hun ikke meddeler Trigono skriftlig at kjøpet skal heves. Dette må skje innen 14 dager etter at den ovennevnte leveringsfristen gikk ut. Hvis kjøpet heves, skal Trigono tilbakebetale den delen av kjøpesummen som angår de produktene som hevingen gjelder, og betale rente av beløpet i samsvar med § 2 i renteloven. Utover dette har ikke kunden krav på kompensasjon eller skadeserstatning på grunn av heving. Kunden kan ikke heve avtalen i forbindelse med forsinkelse av andre grunner enn de som er oppgitt over.

Hvis partene ikke blir enige om annet, vil Trigono sørge for transport av produktene til kundens adresse for kundens regning. Trigono velger egnet transportmåte og påtar seg ansvar for transportforsikring av produktene. Kunden har ansvar for og bekoster transport av produktene fra kundens dør og inn i kundens lokaler.

Ansvaret for produktene overtas av kunden når produktene er avlevert. Produktene leveres fra Trigonos lager hvis ikke annet er avtalt. Hvis kunden selv henter produktene på Trigonos lager eller sørger for transport med fremmed transportør, er det denne transportøren som overtar ansvaret for produktene når de er overlevert. Det har ingen betydning om transportøren bare formidler transporten og ikke selv står for den.

6. Forbehold om eiendomsrett
Trigono har eiendomsrett til det solgte produktet til det er betalt. Dette er sikkerhet for krav i kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger innen rammen av de lovene som til enhver tid gjelder.

7. Garanti
Produktene leveres med de garantiene som produsenten eller leverandøren tilbyr Trigono. Kunden kan ikke påberope seg ytterligere produktgaranti fra Trigono. Trigono påtar seg intet ansvar for andre opplysninger som er gitt i tidligere salgsledd eller av andre enn Trigono. Garantiperioden blir ikke utvidet som følge av at Trigono reparerer feil på eller foretar ny levering av produktene.

Trigono påtar seg ikke ansvar for feil som skyldes uriktig bruk, endringer eller ulykker. Den oppgitte garantien blir ikke forlenget, begrenset eller påvirket, og det oppstår ikke forpliktelser eller ansvar fordi Trigono yter råd, service eller support i forbindelse med levering av produktene.

Trigonos ansvar for feil på det leverte produktet er begrenset til det som er nevnt over, og kunden har ikke rett til annen erstatning som følge av feil på det leverte produktet.

8. Klage og retur
Kunden kan aldri ha gunstigere retur- eller garantivilkår hos Trigono enn Trigono har hos de respektive produsentene.
Trigono påtar seg intet ansvar for skader som skyldes at kunden ikke har fulgt avtalt eller medfølgende bruksanvisning fra produsenten.

Garantiretur:
Kunden har ansvar for å kontrollere produktet ved mottak for å se om det har feil og mangler. Kunden kan klage på defekte produkter og manglende CD osv. i leveransen innen 30 dager etter fakturadato hvis ikke produktet har gått ut av sortimentet. Det er viktig å merke seg at kunden aldri kan påberope seg garanti senere enn 30 dager etter fakturadato! Ellers anses det at kunden har godtatt produktet.
Trigono forbeholder seg retten til å bestemme om et produkt som returneres til Trigono i garantitiden, skal erstattes med et identisk produkt eller krediteres. Eventuell kreditering skjer til fakturert pris. Retur skjer på kundens bekostning. Produktet sendes videre til produsenten, som undersøker det. Kunden får bare godskrevet beløpet hvis en test viser at produktet er defekt. Hvis en kontroll hos produsenten viser at produktet er feilfritt, debiteres kunden et beløp på SEK 450 for denne kontrollen. Hvis det skal godkjennes at en retur skal dekkes av garantien, kreves det at det følger med en utførlig feilbeskrivelse. Vær oppmerksom på at det ikke er godt nok å si at produktet er "i stykker" eller å omtale det i liknende generelle vendinger. Trigonos ansvar er begrenset til de ovennevnte vilkårene, og kunden har ikke krav på annen erstatning som følge av feil på det leverte produktet.

Feil bestilling:
Retur av produkt på grunn av feil bestilling fra kunden kan innrømmes under visse omstendigheter. Merk at det i denne sammenheng alltid vil påløpe et fradrag i form av et standardgebyr på SEK 500. En reklamasjonssøknad på grunn av feilbestilling må sendes til Trigono innen 7 dager etter at kunden har mottatt leveransen. Trigono forbeholder seg imidlertid alltid retten til å avslå en slik søknad. Et feilbestilt produkt må inngå i det vanlige sortimentet på returtidspunktet.

Ikke lenger i sortimentet:
Trigono aksepterer bare retur av artikler som er utgått, lagerrotasjon av eksisterende sortiment tillates ikke. Unntak gjelder bare de kundene som har volum- eller partneravtale hos Trigono.
Returen må være hos Trigono senest 30 dager etter at produktet har forsvunnet fra sortimentet vårt. Merk! Unntak er artikler fra spesifikke produsenter, der det gis returrett i 15 dager. Hvis det ønskes mer informasjon, henviser vi til de returvilkårene som gjelder for de enkelte produsentene. Se nettstedet vårt. Retur aksepteres bare hvis varen er uåpnet. Originalemballasjen må dessuten være intakt og fri for påtegninger fra kunden. Det blir krevd motbestilling på returverdien, og denne motbestillingen vil ikke bli effektuert før returvaren er hos oss.

Vær oppmerksom på de kravene som gjelder ved samtlige returer til Trigono:
For at returen skal aksepteres, må kunden be om godkjennelse av returen og få et returnummer/RMA-nummer. Returer uten returnummer blir ikke akseptert og sendes ikke tilbake til avsenderen. En mottatt returgodkjennelse gjelder i 10 dager fra utstedelsesdatoen, og returnummeret skal oppgis på returemballasjen eller fraktseddelen, ikke på produktet. Kreditering skjer alltid til fakturert pris. Alle returkostnader, f.eks. returfrakt, må betales av kunden.

9. Disposisjonsrett til programvare (inklusive dokumentasjon)
Når kunden betaler kjøpesummen for programvaren, får hun eller han bare eiendomsrett til det lagringsmediet som programvaren distribueres på. Kunden overtar altså ingen eiendomsrett eller opphavsrett til programvaren. Kunden får disposisjonsrett til programvaren direkte fra produsenten av programvaren. Disposisjonsrett til programvaren gis på produsentens vilkår og de vilkårene som følger med programvaren. Kunden må nøye overholde de vilkårene som gjelder for å få disposisjonsrett til programvaren.

10. Patent, varemerke og andre immaterielle rettigheter
Hvis Trigono får skriftlig melding direkte fra kunden om at det er reist sak mot kunden med påstand om at produktene medfører krenking av svensk patent, varemerke eller andre immaterielle rettigheter, har Trigono rett til på egen eller rettighetshaverens bekostning å representere kunden i en slik rettssak samt å betale de omkostningene og den skadeserstatningen som ilegges i saken, under forutsetning av at Trigono eller rettighetshaveren får rett til alene å bestemme hvordan saken skal føres og forhandle om oppgjør eller forlik i saken samt at den eventuelle skadeserstatningen eller kompensasjonen som tilkommer kunden, overføres til Trigono.

Hvis det reises sak om krenking av patent, varemerke eller andre immaterielle rettigheter, eller hvis det etter Trigonos mening er sannsynlig at slik sak vil bli reist, må Trigono på egen eller rettighetshaverens bekostning bytte produktene slik at de ikke er årsak til krenking av patenter eller krenking av andre immaterielle rettigheter. Hvis det ovennevnte alternativet ikke er mulig for Trigono, skal kunden på skriftlig forlangende fra Trigono levere produktene tilbake. I denne sammenheng skal Trigono betale erstatning til kunden for produktene, men bare innen rammen av den erstatningen Trigono selv får av produsenten eller leverandøren.

Trigono er ikke ansvarlig for saker om krenking av patent eller opphavsrett basert på funksjoner eller bruk av produkter som er levert i henhold til denne avtalen, i kombinasjon med utstyr som ikke er levert av Trigono, hvis en slik krenking kunne vært unngått med bruk av annet utstyr, uavhengig av om dette hadde vært i stand til å frembringe de samme eller forskjellige funksjoner eller resultater. Trigono er heller ikke ansvarlig for saker som skyldes endringer eller modifisering av produkter som er levert i henhold til disse vilkårene, hvis en slik sak kunne vært unngått ved at en slik endring eller modifisering ikke hadde funnet sted. Det ovenstående er en fullstendig redegjørelse for Trigonos ansvarsforhold med hensyn til krenking av patent, varemerke eller andre immaterielle rettigheter.

11. Person- og materielle skader (skader på omgivelsene)
Med begrensningene under og innen rammene av svensk lov påtar Trigono seg ansvar for person- eller materielle skader som er forårsaket gjennom medvirkning som ikke bare er av liten betydning, av Trigono eller av ansatte hos Trigono eller som følge av et vesentlig kontraktbrudd begått av Trigono. Trigonos skadeserstatningsansvar omfatter bare erstatning for direkte kostnader som følge av skaden.

12. Skade på eiendom
Trigono påtar seg intet ansvar for økonomiske tap som rammer kunden, for eksempel i form av uteblitt gevinst, forventet besparing, tap av inntekt, skadeserstatning og bøter, selv om Trigono kjenner til at faren for slike skader kan oppstå. Trigono vil imidlertid – med begrensningene under og innen rammene av svensk lov – påta seg ansvar for direkte kostnader og utgifter som rammer kunden, og som kunden beviser er påført ham, alt under forutsetning av at den økonomiske skaden skyldes medvirkning som ikke bare er av liten betydning, av Trigono eller av ansatte hos Trigono eller som følge av et vesentlig kontraktbrudd begått av Trigono.

13. Ansvarsbegrensning
Kundens eventuelle krav på reduksjon i kjøpesummen og Trigonos ansvar for skade som følge av denne avtalen er begrenset til i alt 10 % av avtalt kjøpesum, hvis ikke Trigono har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Trigonos ansvar som følge av denne avtalen omfatter ikke i noe tilfelle indirekte skader og heller ikke skader som Trigono ikke med rimelighet kunne forutse, da avtalen ble inngått.

14. Eksportlisens
Alle leveranser forutsetter at kunden får de eksportlisensene eller godkjennelser som svenske eller utenlandske myndigheter krever. Utover disse begrensningene så langt gjelder retten til å overføre eller på annen måte disponere over produkter som følger av disse vilkårene. Når det gjelder andre avtaler mellom partene eller kundens avtale med produsent osv. kan det for eksport eller annen disposisjon med hensyn til produktet eller en del av det kreves svensk, amerikansk eller annen utenlandsk eksportlisens eller annen tillatelse fra myndighetene. Kunden har ansvar for å påse at eksport av eller annen disposisjon over produktet eller en del av det ikke skjer i strid med slike bestemmelser.

15. Ansvarsfritak
Arbeidskonflikt, krig, sabotasje, brann, vannskader, innbrudd, offentlige tiltak, feil, mangler eller forsinkelser som ikke Trigono eller leverandøren kunne forutse, når det gjelder strømforsyning, teleforbindelser, annen kommunikasjon, transport eller underleverandørens arbeid eller alle andre, liknende eller ikke-liknende, omstendigheter utenfor Trigono eller leverandørens kontroll, som hindrer eller vanskeliggjør levering, gir Trigono rett til å forlenge den avtalte tidsplanen eller i tilsvarende grad utsette tiltak som skyldes disse omstendighetene. Hvis leveransen forsinkes på grunn av de oppgitte forholdene i over seks måneder etter avtalt tid for levering, kan hver av partene heve avtalen. I et slikt tilfelle skal de to siste betydningene i siste avsnitt i punkt 7 gjelde på tilsvarende måte.

16. Erstatningsutstyr
Ved forsinkelser i leveransen, feil eller mangler på produktet eller hvis det skjer noe som gir grunn til ansvarsfritak, har Trigono, hvis ikke partene har blitt enige om noe annet, rett til å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden ved å levere erstatningsutstyr med tilsvarende funksjon som det produktet Trigono skulle ha levert ifølge bekreftet bestilling.

17. Informasjon til sluttbruker
Det påligger kunden å informere sluttbrukeren om de vilkårene i dette dokumentet som får eller kan komme til å få betydning for sluttbrukerens kjøp av, bruk av eller disposisjon over produktet, herunder patent, varemerke eller andre immaterielle rettigheter og eventuelle garantier som er gitt av produsenten.

Bruken av produktene kan være forbundet med restriksjoner med hensyn til benyttelse i for eksempel kjernekraftverk og liknende. Det påligger kunden å innhente nærmere opplysninger fra Trigono hvis varen skal benyttes til annet enn kommersiell, offentlig eller privat bruk.

18. Overføring av avtalen
Denne avtalen, som følger av disse vilkårene og kundens bestilling, kan ikke overføres til andre uten at Trigono på forhånd har gitt skriftlig samtykke til det. Overføring av rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til denne avtalen er ugyldig uten et slikt samtykke.

19. Delvis ugyldighet, tvister
Hvis en eller flere av bestemmelsene i dette dokumentet betraktes som ugyldige, ulovlige eller umulige å gjennomføre, skal det ikke påvirke gyldigheten, lovligheten eller gjennomføringen av de andre bestemmelsene, og de skal heller ikke være mindre viktige som følge av dette. Ingen av partene kan komme med noen som helst form for krav som måtte oppstå i forbindelse med dette dokumentet over to (2) år etter at årsaken til kravet har oppstått, eller hvis det gjelder uteblitt betaling, over to (2) år etter dato for siste betaling.

Tvister med bakgrunn i denne avtalen skal avgjøres i overensstemmelse med svensk rett og av svenske domstoler. Disse vilkårene gjelder fra og med 1. januar 2003 til de eventuelt endres.